Friday, August 21, 2009

ಯುಕ್ತ ಶಕ್ತ ಯುಪಟೋರಿಯಂಗೊಬ್ಬರ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತೀ­ಚೆಗೆ ಸಾಮಾ­ನ್ಯ­ವಾ­ಗಿದೆ. ರಸ­ಗೊ­ಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ­ದಿ­ದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಇಳು­ವ­ರಿಗೆ ರಸ­ಗೊ­ಬ್ಬ­ರವೇ ಬೇಕೆಂ­ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿ­ಸ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರು­ಪ­ಯುಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿ­ಯುವ ಕಳೆ ಗಿಡ­ದಲ್ಲಿ ರಸ­ಗೊ­ಬ್ಬ­ರ­ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪೋಷ­ಕಾಂ­ಶ­ಗಳು ದೊರೆ­ಯು­ತ್ತವೆ ಎನ್ನು­ವುದು ಸಂಶೋ­ಧ­ನೆ­ಯಿಂದ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ­ದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀ­ಯ­ವಾಗಿ ಪಾರ್ಥೇ­ನಿಯಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಕಮ್ಯು­ನಿಸ್ಟ್‌, ಲಾಟಾನಾ ಎಂದು ಕರೆ­ಸಿ­ಕೊ­ಳ್ಳುವ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿ­ಯಂನ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಕ್ರೊಮೋ­ಲೀನಾ ಒಡೊ­ರಟ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇ­ಶ­ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂ­ದ­ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸಸ್ಯ­ಗ­ಳನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರ­ಯೋ­ಜಕ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿ­ಸಿ­ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ­ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ­ಯನ್ನು ಫಲ­ವ­ತ್ತತೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ­ವಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಸಂಶೋ­ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ(ಭತ್ತ) ಶಿರಸಿ ಇವರು ಕಂಡು­ಕೊಂ­ಡಿ­ದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬ­ರ­ವಾಗಿ ಬಳಕೆ: 1996ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋ­ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ( ಭತ್ತ)ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋ­ಗಿ­ಕ­ವಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ಪೋಷ­ಕಾಂ­ಶ­ವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಸಂಶೋ­ಧನೆ ನಡೆ­ಸಿ­ದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾ­ನ್ಯ­ವಾಗಿ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗ­ಳಿ­ನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಗಿಡ­ವಾ­ಗಿ­ರು­ತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾಂಡ­ಗ­ಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ­ದರೆ ಸುಲ­ಭ­ವಾಗಿ ಕೊಳೆ­ಯು­ತ್ತದೆ. ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ­ಗಳು ಇಂತಹ ಹಂತ­ದಲ್ಲಿ ಇರು­ವಾಗ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ­ಯವು ಬಂದಿ­ರು­ತ್ತದೆ.
ರಸ­ಗೊ­ಬ್ಬ­ರದ ಗೊಡವೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ರೈತರು ಒಂದು ಎಕ­ರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ­ದಷ್ಟು ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕ­ಬೇಕು. ನೀರಿ­ರುವ ಹೊಲ­ಗ­ಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆ­ರಡು ದಿನ ಈ ಕತ್ತ­ರಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ ಕೊಳೆ­ಯು­ತ್ತದೆ. ಆಗ ಟಿಲ್ಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪಡ್ಲರ್‌ ಮುಖೇನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ­ದರೆ. ರಸ­ಗೊ­ಬ್ಬ­ರ­ದಿಂದ ಸಿಗು­ವಷ್ಟೇ ಪೋಷ­ಕಾಂಶ ಇದ­ರಿಂ­ದಲೂ ಸಿಗು­ತ್ತದೆ.
ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ­ಗ­ಳಲ್ಲಿ ಸಾರ­ಜ­ನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೋಟಾಷ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾ­ಣ­ದಲ್ಲಿ ಇರು­ತ್ತದೆ. ಇದ­ಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಮ ಪೋಷ­ಕಾಂ­ಶ­ಗ­ಳಾದ ಕ್ಯಾಲಿ­ಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗ್ನೇ­ನಿ­ಸಿಯಂ, ಸಲ್ಫ­ರ್‌ನ ಅಂಶವು ಇರು­ವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷ­ಕಾಂ­ಶ­ಗ­ಳಾದ ಸತು, ಖಾಫರ್‌, ಆಮ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗ­ನೀಸ್‌, ಕಬ್ಬಣ ಇರು­ತ್ತವೆ. ಇದ­ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫಲ­ವ­ತ್ತತೆ ತಾನಾ­ಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾ­ಗು­ತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬ­ರ­ವಾಗಿ ಸೆಣಬು, ಡಾಯಂಚಾ, ಗಿಲ್ಸಿ­ಡಿಯಾ ಮುಂತಾ­ದ­ವು­ಗ­ಳನ್ನು ಬಳ­ಸು­ತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಇವೆ­ಲ್ಲ­ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾ­ಗುವ ಗುಣ­ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗುಣಾ­ವ­ಗುಣ: ಪರಿ­ಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುವ ಗಿಡ ಎಂದು ಯುಪ­ಟೋ­ರಿ­ಯಂನ ಕುಖ್ಯಾತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ­ಣವು ಇದೆ. ಎಳೆಯ ಗಿಡ­ವಾ­ಗಿ­ರು­ವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡ­ದಿ­ದ್ದರೆ, ಒಂದು ಗಿಡ­ದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂ­ತರ ಬೀಜ­ಗಳು ಉತ್ಪ­ತ್ತಿ­ಯಾ­ಗು­ತ್ತದೆ. ಇದು ಉಣು­ಗು­ಗಳು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರ­ಣ­ವಾ­ಗು­ತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗ ಸಹ ಇದ­ರಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದ­ಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬ­ರ­ವಾಗಿ ಬಳ­ಸಿ­ದರೆ ಪ್ರಯೋ­ಜ­ನಕ್ಕೆ ಬರು­ತ್ತದೆ.
ಕೊಟ್ಟಿ­ಗೆ­ಯಲ್ಲಿ ದನ­ಗ­ಳಿಗೆ ಈ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ಹಾಸಲು ಉಪ­ಯೋ­ಗಿಸಿ ನಂತರ ಗೊಬ್ಬ­ರ­ಗುಂ­ಡಿಗೆ ಹಾಕಿ­ದರೆ ಪೌಷ್ಠಿ­ಕ­ವಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗು­ತ್ತದೆ.
`ಯಾ­ವು­ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋ­ಜ­ನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಗಿಡ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿ­ಯಂಗೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಗಿಡ­ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾ­ಗಿದ್ದು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ­ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬ­ರ­ವಾಗಿ ಬಳ­ಸಲು ಆರಂ­ಭಿ­ಸಿ­ದಾಗ. ನಾವು ಇದನ್ನು 12 ವರ್ಷ­ದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನು­ಮಾ­ನ­ವಿ­ಲ್ಲದೆ ಗೊಬ್ಬ­ರ­ವಾಗಿ ಬಳಸ ಬಹುದು ಎನ್ನುವ ತಿರ್ಮಾ­ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿ­ದ್ದೇವೆ. ಸಾವ­ಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ­ದರೆ ಇಳು­ವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರು­ತ್ತದೆ ಎನ್ನು­ತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಯಾಗು­ವುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಬಳ­ಸಿ­ದರೆ ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಫಲ­ವ­ತ್ತಾಗಿ ತಾನಾ­ಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಳು­ವರಿ ಬರು­ತ್ತದೆ' ಎನ್ನು­ವು­ದಾಗಿ ಸಂಶೋ­ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ. ಮಂಜಪ್ಪ ಹೇಳು­ತ್ತಾರೆ.
ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು: ಸಾಮಾ­ನ್ಯ­ವಾಗಿ ಬಯೋ­ಗ್ಯಾಸ್‌ ಉತ್ಪ­ದ­ನೆಗೆ ಸೆಗಣಿ ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಜಾನು­ವಾ­ರು­ಗ­ಳನ್ನು ಸಾಕಿ­ಕೊಂ­ಡ­ವ­ರಿಗೆ ಸೆಗ­ಣಿಯ ತೊದರೆ ಇರು­ತ್ತದೆ. ಇಂತ­ವರು ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಗಿಡ­ವನ್ನು ಬಳ­ಸ­ಬ­ಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ದು ನಿಯ­ಮ­ವಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಸೆಗಣಿ, ಒಂದು ಭಾಗ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಸೇರಿ­ಸ­ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾ­ಣದ ಈ ಸಸ್ಯ­ಗ­ಳನ್ನು ಸೆಗ­ಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ­ಸಿ­ದರೆ ಬಯೋ­ಗ್ಯಾ­ಸ್‌ನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಒಳ­ಗಡೆ ಈ ಸಸ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ­ಕೊ­ಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರು­ತ್ತದೆ. ಯುಪ­ಟೋ­ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್‌ಗೆ ಬಳ­ಸು­ವು­ದ­ರಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 200 ಲೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಗು­ತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಷ್ಪ್ರ­ಯೋ­ಜಕ ಎಂದು ತಿಳಿ­ದಿ­ರುವ ಯುಪ­ಟೋ­ರಿ­ಯಂನ ಉಪ­ಯೋಗ. ರಸ­ಗೊ­ಬ್ಬ­ರ­ಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕಳೆ ಗಿಡ­ಗ­ಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬ­ರ­ವನ್ನು ತಯಾ­ರಿ­ಸಿ­ಕೊ­ಳ್ಳ­ಬ­ಹುದು.
ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿ­ತಿ­ಗಾಗಿ: ಡಾ. ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ
ಬೇಸಾಯ ತಜ್ಞರು
ಕೃಷಿ ಸಂಶೋ­ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಬನ­ವಾಸಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ
ಉತ್ತ­ರ­ಕ­ನ್ನಡ
9448722648ನಾಗ­ರಾಜ ಮತ್ತಿ­ಗಾರ
ಇವರ ವಿಭಿನ್ನ ಬರ­ಹ­ಗಳ ಲೇಖನ ನೋಡಲು
http://tandacool.blogspot.com
http://oddolaga.blogspot.com

No comments: